Header Ads

Header ADS

Δόξα Δράμας: Λύση συμβολαίου για τρεις

Tα συμβόλαια των Κοβάσεβιτς, Τσιμπλίδη και Χαλκιά λύθηκαν σήμερα και οι τρεις παίκτες δεν είναι πλέον μέλη της ομάδας. Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας τους εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα τους. Επίσης ο Βούλγαρος Βάντεφ που τις τελευταίες μέρες δοκιμαζόταν με την ομάδα σήμερα αποχώρησε και δεν θα αποκτηθεί από την Δόξα.

Η ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ανακοινώνει ότι αρχίζει η πώληση εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 από τα γραφεία του γηπέδου της Δράμας. Η ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν προσφέρει νέες, σημαντικά μειωμένες τιμές για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Εισιτήρια διαρκείας 2012-2013

Κατηγορία: VIP
Αφορά στις θέσεις της θύρας 2
Τιμή: 225 ευρώ

Κατηγορία: Supporter
Αφορά στις θέσεις των θυρών 3, 5, 6
Τιμή: 135 ευρώ

Κατηγορία: Γυναικείο
Αφορά στις θέσεις των θυρών 3,5,6
Τιμή: 60 ευρώ

Σταθερή πολιτική εισιτηρίων στους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ανά θύρα του γηπέδου.

Θύρα 2 τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ
Θύρα 3 τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ
Θύρα 5 τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ
Θύρα 6 τιμή εισιτήριου 10 ευρώ

Γυναικείο εισιτήριο 5 ευρώ σε όλες τις θύρες του γηπέδου εκτός της θύρας VIP.

Όροι καρτών διαρκείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Καρτών Διαρκείας (εφεξής «Όροι Καρτών»), που ακολουθούν:

1. Αποδοχή Όρων Καρτών: Με την απόκτηση της Κάρτας Διαρκείας τεκμαίρεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος Κάτοχος έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους Καρτών Διαρκείας», καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι οποίοι προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

2. Όροι Αγοράς Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική αίτηση/σύμβαση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα την γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.

3. Προνόμια Κατόχου Κάρτας Διαρκείας: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο (με την αντίστοιχη έκδοση Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας) που ορίζεται ως έδρα της Π.Α.Ε. για την παρακολούθηση όλων των Αγώνων (Πρωτάθλημα & Κύπελλο Ελλάδος) της Π.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2012-2013 στη συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση, που ορίζεται στην Κάρτα Διαρκείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 9 του παρόντος.

Επιπλέον, ο Κάτοχος δικαιούται σειράς προνομίων, τα οποία καθορίζονται από την Π.Α.Ε. κατά τη διακριτική ευχέρειά της, πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2012-2013 και είναι δυνατό να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου.

4. Θέση Κατόχου Διαρκείας: Ο Κάτοχος δικαιούται να καταλαμβάνει και να χρησιμοποιεί στο Γήπεδο, αποκλειστικά και μόνο, την αριθμημένη θέση που αναγράφεται επί του σώματος της Κάρτας Διαρκείας.

5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης της Κάρτας Διαρκείας: Η Κάρτα Διαρκείας είναι ονομαστική και προσωπική. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από τρίτο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στο τρίτο αυτό πρόσωπο την είσοδο του στο Γήπεδο καθώς επίσης και να ακυρώσει την Κάρτα Διαρκείας για το υπόλοιπο ισχύος αυτής, χωρίς επιστροφή χρημάτων, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΠΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης παραχώρησης και χρήσης της Κάρτας Διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος παραμένει πλήρως και εις ολόκληρον υπεύθυνος έναντι της Π.Α.Ε. για βλάβες και ζημίες που προκαλεί στην Π.Α.Ε. τρίτος προς τον οποίο έχει μεταβιβάσει την Κάρτα Διαρκείας.

6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Καρτών Διαρκείας: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Καρτών Διαρκείας, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Καρτών Διαρκείας για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (π.χ. ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την Π.Α.Ε.

Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Καρτών Διαρκείας, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΠΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής ή μεταπώλησης ή εν γένει εμπορίας Καρτών Διαρκείας.

7. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας: Πέραν της επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) για την σύναψη σύμβασης απόκτησης Κάρτας Διαρκείας, η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου), είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί, ως προϋπόθεση για την είσοδο του Κατόχου στο Γήπεδο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ονόματος, που αναγράφεται στην Κάρτα Διαρκείας με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων, που τυχόν συνοδεύει. Ο Κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του από το Γήπεδο.

9. Ματαίωση – Διεξαγωγή Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο Κάτοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή/ και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της Κάρτας Διαρκείας ή/ και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής.

10. Επιβολή τιμωρίας στην Π.Α.Ε. ή αλλαγή έδρας της Π.Α.Ε.: Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της Π.Α.Ε., λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της Π.Α.Ε., θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της Π.Α.Ε. στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων.

Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, η Π.Α.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας της www.doxadramasfc.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ότι για τη διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των Κατόχων Καρτών Διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι της Π.Α.Ε. και η Π.Α.Ε. καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής.

11. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του Κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, στην έδρα της Π.Α.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε., τους αθλητές της ακόμα και αν δεν επιφέρουν την τιμωρία της Π.Α.Ε., η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του Κατόχου από το Γήπεδο και / ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και / ή σε μελλοντικούς Αγώνες και/ ή ακύρωσης και απαγόρευσης της χρήσης της συγκεκριμένης Κάρτας Διαρκείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.

12. Ευθύνη κατόχου: Ο Κάτοχος ευθύνεται έναντι της Π.Α.Ε. για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή Κανονισμού, ή/και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του Κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

Πέραν των ανωτέρω, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.

13. Επιστροφή Κάρτας Διαρκείας: Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά της Κάρτας Διαρκείας και πριν από τη χρήση της με οποιοδήποτε τρόπο, να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία και να επιστρέψει την Κάρτα Διαρκείας με συστημένη επιστολή στην Π.Α.Ε. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, κανένα σχετικό αίτημα δεν γίνεται δεκτό.

14. i. Προσωπικά δεδομένα κατόχου: Ο Κάτοχος επιτρέπει στην Π.Α.Ε. να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Π.Α.Ε. αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς, που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών.

Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση που, ο Κάτοχος δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των χορηγών της, παρακαλείται να συμπληρώσει: Δεν επιθυμώ τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των χορηγών της.

ii. Με την αγορά της Κάρτας Διαρκείας, ο Κάτοχος της ενδέχεται να συμμετέχει αυτόματα σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. ή και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες και χορηγοί. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του στις ως άνω ενέργειες, παρακαλείται να συμπληρώσει:
„ Δεν επιθυμώ την αυτόματη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε.

15. Συμφωνία κατόχου με Π.Α.Ε.: Οι παρόντες Όροι και οι Γενικοί Όροι Εισόδου στο Γήπεδο, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του κατόχου με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι Ειδικοί Όροι Καρτών Διαρκείας θα υπερισχύουν των Γενικών Όρων Εισόδου στο Γήπεδο.

16. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την Κάρτα Διαρκείας και να την ακυρώσει, χωρίς ο Κάτοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης οιασδήποτε μορφής.

17. Απώλεια κάρτας: Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Διαρκείας ο Κάτοχος υποχρεούται να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Φιλάθλων της Π.Α.Ε., στο τηλέφωνο 2521037656, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή της. Η επανέκδοση της Κάρτας Διαρκείας γίνεται μόνο κατόπιν αποστολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που ζητούνται από την Π.Α.Ε. όπως και κατά την αρχική έκδοσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εικόνες θέματος από rami_ba. Από το Blogger.